MEET Counsellors


Our Counsellors


harshwardhan

Prof. Harshwardhan Kharpate

9420410225
sanjivani

Dr. Sanjivani Shashtri

9850385463
priya

Dr. Priya Ramteke

8422008886
sneha

Prof. Sneha Uttarwar

9373288449
yogesh

Prof. Yogesh Dandekar

9823016700
nikhil

Prof. Aditya Kawadaskar

9730372766
sakshi

Prof. Sakshi Khamankar

9028144334
sabyasachi

Prof. Sabyasachi Bhattacharya

7030103111
pallavi-ganorkar

Prof. Pallavi Ganorkar

9420252496